Во АД ЕНЕРГОМОНТ Скопје вработените се со исклучиво висок квалитетен стручен кадар од инженери, техничари, економисти, водоинсталатери, ракувачи на градежни машини, парно грејачи, ВКВ мајстори, високо квалификуван кадар за оваа бранша.

Цел

Како една од водечките реномирани градежни компании, причина за нашето работење е комбинација на нашата визија, мисија и вредности за кои се залагаме.

Визија

АД ЕНЕРГОМОНТ во областа на градежништвото е компанија која во нашата земја е пример за реномирана и успешна компанија, која се стреми да стане компанија која со своите градежни услуги ќе ги задоволува европските стандарди за квалитет и светските норми и правила во градежништвото, притоа следејќи го и развојот на нова технологијата.

Мисија

АД ЕНЕРГОМОНТсо својата мисија се залага во целост да ги задоволува барањата на клиентите, како и заштита на животната средина. Тоа подразбира целосно почитување на договорените рокови за реализација на проектите, квалитетна и професионална услуга на сите нивоа со користење на современа механизација и нови технологии со цел намалени емисии во воздух, почва и вода.

Вредности

Компанијата ги дефинира вредностите на сите свои вработени, се грижи за зголемување на нивното знаење и способности преку екстерни и интерни обуки, вработува лица компетентни во својата област со цел нивна целосна реализација, како и можност на реализирање на поставените цели на компанијата и тоа:

  • Професионалност и етика
  • Посветеност кон фирмата и нејзините вредности
  • Меѓусебно почитување
  • Тимско работење
  • Задоволство на клиентите, добавувачите, соработниците и кооперантите
  • Економично и рационално работење и заштеда на природните ресурси

Во текот на годините имаме учествувано на многу Проекти и изградено објекти насекаде низ нашата земја каде како инвеститори се јавуваат Ресорни Министерства, Општини и странски Организации преку нивните донации (OBSE, UNDP)

Основни дејности на АД ЕНЕРГОМОНТ Скопје:

Контакт

Барате детали за понуда?
Имате прашање?
Контактирајте не преку формата подолу.

Loading
Your message has been sent. Thank you!